Skip to main content
CARNet Users Conference 2017

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pdf
1.6MB

AURA - kao virtualna i proširena stvarnost u obrazovanju

Aurasma mijenja način na koji stupamo u interakciju sa svijetom. Polaznici će svakodnevne predmete, slike i mjesta pretvoriti u nove prilike zahvaljujući upečatljivim iskustvima stvarnosti. Aurasma je jedna od najpopularnijih i najmodernijih tehnologija koje se danas koriste u školama širom svijeta. Polaznicima će biti predstavljeni primjeri aura izrađenih za nastavu kemije (destilacija vodene otopine modre galice, djelovanje sumporne kiseline, zadatak računanja molekulske formule spoja, nuklearna fisija, mjere sprječavanja trovanja ugljikovim dioksidom) koji se pregledavaju putem vlastitog mobilnog uređaja (android uređaja). Polaznici će biti osposobljeni za povezivanje digitalnih sadržaja kao što je video na slike u knjigama, bilježnicama i učionicama. Metodika rada: Na predstavljenom drvenom 3D modelu hidrološkog ciklusa polaznici će organizirati i postaviti aure (digitalni materijal: video, slika, tekst). Aure se odnose na procese kruženja, obnavljanja i prividnog gubljenja vode na zemlji. Izrađene aure u Aurasma studiju preklapat će sa slikama teksta na naljepnicama/papiru na kojima piše svaki od procesa kruženja vode. Koristeći ovu tehnologiju učenici mogu sami kreirati i oblikovati nastavne materijale i nastavu općenito. Tijekom istraživanja digitalnih materijala učenici kritički promišljaju o njegovoj važnosti i primjerenosti na zadanu temu, pri čemu uče više od sadržaja. Polaznik je angažiran u interakciji sa svojim okruženjem, izazivanjem interaktivnog obrazovnog sadržaja koji se pregledava putem vlastitog uređaja (android uređaja) na zahtjev. Aurasma nudi jedinstveno inventivan, zabavan i holistički način angažiranja učenika svih dobnih skupina.

Ivana Marić Zerdun
OŠ Trilj, Hrvatska

Ivana Marić Zerdun rođena je 1979. u Zagrebu, diplomirala je na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja Sveučilišta u Splitu i stekla zvanje profesora biologije i kemije. Od 2008. zaposlena u OŠ Trilj, Županijski je voditelj učitelja kemije za osnovnu školu Splitsko-dalmatinske županije. Autor je udžbenika i priručnika kemije, zbirke zadataka iz ekologije i multimedijalnih materijala Otpad i Bioraznolikost. Članica je ekološke udruge Sunce. Član je ISE Hrvatske zajednice i stekla je značke Inovativni nastavnik: znalac i Inovativni nastavnik: Guru sudjelovanjem na online tečaju "Inovativni nastavnici: primjena obrazovnih trendova i digitalnih alata". Trenutno sudjeluje u projektu "Assesment of Transversal Skills 2020" (ATS2020) odnosno "Vrednovanje generičkih kompetencija 2020" koji se provodi u okviru programa Erasmus+.

Marija Gaurina
Gimnazija Dinka Šimunovića Sinj, Hrvatska

Marija Gaurina rođena je 1982. Sinju,diplomirala je na Prirodoslovno matematičkom fakultetu u Splitu i stekla zvanje profesora fizike i informatike, upisala je postdiplomski doktorski studij-Biofizika. Radila je u OŠ Trilj, a od 2016. zaposlena je u SŠ Dinka Šimunovića u Sinju. Član je ISE Hrvatske zajednice i stekla je značke Inovativni nastavnik: znalac i Inovativni nastavnik: Guru sudjelovanjem na online tečaju "Inovativni nastavnici: primjena obrazovnih trendova i digitalnih alata".Ambasador za Scientix u Hrvatskoj od 2017.

Desa Roguljić
OŠ Trilj, Hrvatska

Desa Roguljić rođena je 1955. u Sinju, obrazovanje je stekla na PA-Split, smjer matematika-fizika i stekla zvanje učitelja matematike i fizike. Posjeduje Europsku računalnu diplomu - ECDL. Od 1982. zaposlena u OŠ Trilj, Županijski je voditelj učitelja matematike za osnovnu školu ex Općine Sinj. Član je ISE Hrvatske zajednice i stekla je značku Inovativni nastavnik: znalac sudjelovanjem na online tečaju "Inovativni nastavnici: primjena obrazovnih trendova i digitalnih alata". Trenutno sudjeluje u projektu "Assesment of Transversal Skills 2020" (ATS2020) odnosno "Vrednovanje generičkih kompetencija 2020" koji se provodi u okviru programa Erasmus+.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2016 Zakon Group LLC