Skip to main content
CARNet Users Conference 2017

Cijeli program »
Puni tekst rada
View File
pdf
1.1MB

Ekstremi funkcije

Na Oglednom satu, polaznici će se upoznati s mogućnostima primjene GeoGebre u istraživanju i matematičkom zaključivanju prilikom učenja i poučavanja. Uz pomoć GeoGebre istraživati će matematiku četvrtog razreda srednje škole, usvojiti će pojmove ekstrem, lokalni minimum i lokalni maksimum,te postupak pronalaženja ekstrema funkcija kao i određivanje karaktera ekstrema. Svoje zaključke moći će provjeriti uporabom alata u GeoGebri.

Daniela Marčetić
OŠ Grabrik, Karlovac, Hrvatska

Rođena sam 28.6.1983. godine u Karlovcu. Završila sam diplomski studij matematike na Odjelu za matematiku na Prirodoslovno - matematičkom fakultetu u Zagrebu i stekla zvanje magistra edukacije matematike. Radim u OŠ Grabrik u Karlovcu. Redovito se usavršavam i koristim razne web alate u nastavi i izvan nje te surađujem s nastavnicima i edukatorima na raznim projektima popularizacije matematike i znanosti.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2016 Zakon Group LLC