Skip to main content
CARNet Users Conference 2017

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
5.7MB

Web Cartoon Maker - animirani film u nastavi

Web Cartoon Maker je desktop aplikacija, potpuno je freeware, bez oglasa ili ograničenja, lako se preuzima i instalira na računalo. Pomoću Web Cartoon Makera se mogu izrađivati animirani filmovi pune duljine u AVI formatu koji se mogu pretvoriti u DVD ili se mogu prenijeti na YouTube u HD formatu. Web Cartoon Maker podržava vektorsku grafiku i kvaliteta crtića neće se degradirati kada se promijeni veličina. Web Cartoon Maker je prevodilac koji sastavlja jednostavne C + + skripte u animirane crtiće, ali ne treba se biti programer jer skripte su tako jednostavne da se mogu lako naučiti. U skriptama se mogu koristiti slike, tekst i znakovi. Sa samo jednim redom koda likovi se mogu pomicati, rotirati, smanjiti, okrenuti ili postati polu-transparentni. Likovi mogu govoriti, hodati i skakati. Postoji bogata galerija likova, slika i zvukova. Ovaj alat izuzetno je pogodan da se izrađeni animirani filmovi iskoriste prilikom završnog ponavljanja gradiva na satu i to iz bilo kojeg predmeta. Iz galerije likova mogu se odabrati likovi koji će razgovarati o obrađenom gradivu. Učenicima je ovakav način interaktivnog ponavljanja zanimljiv i lakše upamte ključne pojmove i njihova objašnjenja. Osim ponavljanja, animirani film, kojeg izrađuju učenici ili učitelji, može se iskoristiti i na početku sata kao uvod u temu i motivacija za rad. Kao primjeri dobre prakse prikazat će se animirani filmovi izrađeni na dodatnoj nastavi informatike u suradnji s učiteljicama iz prirode/biologije, povijesti, geografije i glazbene kulture, koji su se koristili u svrhu ponavljanja gradiva.

Mirjana Jambriško
Osnovna škola Vinica, Hrvatska

Mirjana Jambriško, dipl. inf. rođena je 30.11.1971. Živi u Donjem Vratnu, Ljudevita Gaja 24, 42207 Vinica, telefon 042722361, 0917249867, e-pošta: mirjana.jambrisko@skole.hr. Ima 21 godinu radnog staža u prosvjeti na poslovima učitelčja matematike, fizike i informatike. Trenutačno radi na poslovima v.d. ravnatelja škole, a prije toga kao učitelj informatike. Redovito sudjeluje na ŽSV informatičara te se usavršava prema planu i programu MZOŠ-a i AZOO-a. Sudjeluje i u radu Županijskog stručnog povjerenstva informatičkog natjecanja, na školskim i županijskim natjecanjima iz informatike od 2006.g. te na državnim natjecanjima informatike iz programskog jezika Logo i smotri softverskih radova. Bila je i voditelj zimskih i proljetnih škola informatike od 2003.g., predavač u CI iz informatike Varaždinske županije od 2009.g., ECDL predavač za osnovni i napredni tečaj, ispitivač od 2006.g. Održavala je radionice za učitelje u sklopu ICT EDU projekta, a održava i školski web. Bila je mentor studentici Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Odsjek Čakovec te mentor učiteljima informatike za polaganje stručnog ispita. U tijeku svojeg obrazovanja stekla je sljedeće diplome: 2011-:Cisco CCNA Networking Academy, 2005.-2006.: ECDL mentor i ispitivač, 1997: Dopunska pedagoško psihološka naobrazba, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet u Zagrebu, Pedagogijske znanosti, 1990.-1995.: Sveučilište u Zagrebu, FOI Varaždin, smjer: informacijski sustavi, visoka stručna sprema, 1986-1990: Srednjoškolski centar Gabriel Santo Varaždin, IV stupanj, smjer prirodoslovno–matematički tehničar. Služi se engleskim jezikom u govoru i pismu. Aktivno koristi sve alate iz MS Office/Windows, sve računalne aplikacija u školi te WEB 2.0 alate. Udana je i majka je dvoje djece.

Jasminka Belščak
Osnovna škola Petrijanec, Hrvatska

Jasminka Belščak, mag.inf. rođena je 16.6.1973. Živi u Petrijancu, Vrtna 19,42206 Petrijanec, telefon 042714070, 0981323673, 0919155490, e-pošta: jasminka.belscak@skole.hr. Ima 17 godina radnog staža , a trenutačni posao joj je učitelj informatike u OŠ Petrijanec. Redovito se usavršava na ŽSV učitelja informatike, seminarima MZOŠ-a i AZOO-a. Sudjelovala je u radu Županijskog povjerenstva informatičkog natjecanja. Bila je voditelj zimskih i proljetnih škola informatike od 2004.g. te predavač na Županijskim stručnim vijećima, Centru izvrsnosti iz informatike Varaždinske županije od 2008.g., seminarima i savjetovanjima državne razine, ECDL predavač za osnovni i napredni tečaj, ispitivač od 2006.g., voditelj Škole informatike za mještane Općine Petrijanec - ECDL program od 2008. Godine. Sudjeluje na školskim, županijskim i državnim natjecanjima iz informatike, održava školski web, administrator je resursa i e-Dnevnika, 7.12.2012. napredovala je u zvanje mentora, a u iščekivanju je promocije za napredovanje u zvanje savjetnika. U tijeku svojeg obrazovanja školovala se u sljedećim institucijama: OŠ Sračinec 1980.-1988.; SŠ „XXXII divizija“ Varaždin, smjer trgovački, IV stupanj, 1988.-1992.; Fakultet organizacije i informatike Varaždin, smjer obrada podataka, zvanje Informatičar, VI stupanj, 1992.-18.rujna 1995.; Fakultet organizacije i informatike Varaždin, smjer informacijski sustavi, zvanje diplomirani informatičar, VII/1 stupanj, 1995.-15.listopada 1998.(7.5.2009. potvrda o stečenom akademskom nazivu: magistra informatike); dopunska pedagoško-psihološka naobrazba, Visoka učiteljska škola u Čakovcu, 21.lipnja 2001.; stručni ispit 4.lipnja 2003.

Ljiljana Inkret - Martinčević
Osnovna škola Breznički Hum, II. OŠ Varaždin, Hrvatska

Ljiljana Inkret-Martinčević, dipl. inf rođena je 9.9.1968. Adresa stanovanja joj je Cerje Nebojse 190, 42243 Maruševec, telefon 042 759182, 098 9987950, e-pošta ljiljana.inkret-martincevic2@skole.hr. Ima 19 godina radnog staža. Trenutačno radi u OŠ Breznički Hum, II. OŠ Varaždin kao učitelj informatike. Redovito sudjeluje na ŽSV informatičara te se usavršava prema planu i programu MZOŠ-a i AZOO-a. Sudjeluje u radu Županijskog stručnog povjerenstva informatičkog natjecanja te na županijskim natjecanjima iz informatike od 2004.g. Sudjelovala je i na državnim natjecanjima informatike iz Primjena algoritama (QBasic). Bila je voditelj zimskih škola informatike od 2004.g., predavač u CI iz informatike Varaždinske županije od 2010.g., ECDL predavač za osnovni tečaj od 2007.g. Održava školski web i administrator je e-dnevnika i e-matice. U tijeku svojeg obrazovanja stekla je sljedeće diplome: 2011. - Cisco CCNA Networking Academy, 2005.-2007. - ECDL mentor, 1995 - Dopunska pedagoško psihološka naobrazba, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet u Zagrebu, Pedagogijske znanosti, 1987.-1994. - Sveučilište u Zagrebu, FOI Varaždin, smjer obrada podataka, zvanje informatičar, VI. Stupanj, 1994.-2001. - Sveučilište u Zagrebu, FOI Varaždin, smjer informacijski sustavi, zvanje diplomirani informatičar, VII/1, 1983.-1987 .- Srednja škola „XXXII divizija“ Varaždin, smjer trgovački, IV. Stupanj, 1975.- 1983. - Osnovna škola „Ivana Kukuljevićeva Sakscinskog“, PŠ Druškovec. Služi se engleskim jezikom u govoru i pismu. Aktivno koristi sve alate iz MS Office/Windows, sve računalne aplikacija u školi te WEB 2.0 alate. Udana je i majka je dvoje djece.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2016 Zakon Group LLC