Skip to main content
CARNet Users Conference 2017

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
10.6MB

Omega u akademskom poučavanju stranog jezika

Jedna od tehnoloških inovacija u obrazovanju je implementacija e-učenja na daljinu u praktičnoj nastavi. Želimo prikazati sustav za e-učenje koji koristimo na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i kako nam taj alat pomaže u nastavi, posebice u razvijanju generičkih kompetencija studenata poput komunikacije na stranom jeziku, kulturne i društvene osviještenosti te digitalnih kompetencija. Primjer razvijanja komunikacijskih vještina studenata je preko upotrebe Foruma na Omegi prilikom obrađivanja nastavnih cjelina; studentima su ponuđene teme od kojih odabiru jednu i u parovima ju obrađuju te prezentiraju na satu u obliku 10 minutne PowerPoint prezentacije nakon koje se razvija diskusija u obliku pitanja i odgovora, a studenti dobivaju ocjenu iz prezentacije. Prikazali bismo par primjera obrađenih studentskih tema i kratak pregled njihovih prezentacija. Jedan primjer razvijanja kulturne osviještenosti je postavljanje poveznica na Omegi za određene stranice i zadaća vezana uz to (npr. pod temom “Native American Perspectives on Thanksgiving” studenti su na Omegi dobili poveznicu na Smithsonian National Museum of the American Indian s audio i video materijalima te su trebali napisati kratke osvrte na odabrani materijal). Društvena osviještenost se razvija kroz teme na Omegi poput “Gender and cultural differences in nonverbal communication” gdje kroz različite materijale na Omegi studenti zajedno s nastavnikom promišljaju o društvenim i rodnim različitostima te kako se one očituju u neverbalnoj komunikaciji te bismo kroz interaktivne vježbe to i demonstrirali na prezentaciji. Željele bismo prikazati kroz praktične primjere kako uz pomoć Omege ne razvijamo samo tehničke, već i komunikacijske vještine, socijanu i kulturnu dimenziju, motivaciju te kvalitetu nastave.

Petra Barbarić
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska

Petra Barbarić je predavačica engleskog jezika u Centru za strane jezike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Nositeljica je kolegija Engleski jezik za informacijske i komunikacijske stručnjake (EJIS) te Engleski jezik za akademske potrebe (EAP). Diplomirala je engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2005. godine. 2009. - 2011. nositeljica je kolegija Engleski jezik struke 1 i 2 na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilšta u Zagrebu. 2007. - 2010. nositeljica je kolegija Engleski jezik struke 1 i 2 na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilšta u Zagrebu. 2006.-2007. nositeljica je kolegija Engleski jezik struke na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Članica je U.S. Alumni Community of Croatia (USACC), Hrvatskog udruženja profesora engleskog jezika (HUPE) te Povjerenstva za osiguravanje kvalitete Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Jasna Ćirić
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska

Jasna Ćirić je predavačica francuskog jezika u Centru za strane jezike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Nositeljica je kolegija Francuski jezik za akademske potrebe. Diplomirala je francuski i talijanski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1988. godine. 1990. -1997. radila je kao profesor talijanskog jezika u školi stranih jezika, Vodnikova, Zagreb.Od 1997. godine radi u Centru za strane jezike na Filozofskom fakultetu kao profesor francuskog i talijanskog jezika.

Mirjana Šnjarić
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska

Mirjana Šnjarić rođena je 23.06.1964. u Pakracu, zaposlena je u Centru za strane jezike Filozofskog fakulteta u Zagrebu kao viša predavačica za kolegij Njemački jezik za akademske potrebe. Od 2009 - 2014. na doktorskom je studiju lingvistike. 2008. godine završila je Poslijediplomski specijalistički studij prevoditeljstva. Do 1992. prevoditeljica za njemački jezik u građevinskom poduzeću Hidroelektra. 1992. diplomirala je Njemački jezik i književnost i povijest na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2016 Zakon Group LLC