Skip to main content
CARNet Users Conference 2017

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
764KB

Edukacija viših savjetnika AZOO-a i ASOO-a

Naslov: Uloga AZOO-a i ASOO-a u razvoju digitalne zrelosti škola u RH U izlaganju će biti predstavljene aktivnosti AZOO-a i ASOO-a u okviru projekta e-Škole koje se odnose na jačanje unutarnjih kapaciteta obiju agencija, odnosno edukacije savjetnika da bi tijekom projekta te po njegovom završetku mogli sudjelovati u aktivnostima, pružati stručnu podršku korisnicima digitalnih materijala u nastavnom procesu te doprinositi razvoju digitalne zrelosti osnovnih i srednjih škola u RH.

Renata Ozorlić Dominić
AZOO, Hrvatska

Renata Ozorlić Dominić, univ. spec. philol., viša savjetnica za međunarodnu suradnju u Agenciji za odgoj i obrazovanje (AZOO). Od 2012. bavi se razvojem programa e-učenja AZOO-a za stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika. Su-koordinator je projekta e-škole u AZOO-u. Koordinator je Programa Pestalozzi Vijeća Europe za RH, autorica prvog interaktivnog programa e-učenja u okviru tog programa: Učenje i življenje vrijednosti i načela Programa Pestalozzi u odgoju i obrazovanju te je članica radne skupine Programa Pestalozzi za izradu prijedloga digitalizacije obrazovnih materijala.

Irena Ištvanić
ASOO, Hrvatska

Na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 1993. godine. Od 1993. do 2007. godine radila je kao nastavnica strukovnih predmeta u području obrade drva, u Obrtničkoj i industrijskoj graditeljskoj školi u Zagrebu. U Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih od veljače 2007. godine obavljala je poslove više stručne savjetnice za šumarstvo, preradu i obradu drva, i voditeljice Odsjeka za kurikulum. Od srpnja 2011. do rujna 2017. godine obavljala je posao načelnice Odjela za strukovne kvalifikacije i povezivanje obrazovanja s tržištem rada, Kao članica radnih skupina, sudjelovala je u izradi više zakonskih, podzakonskih i strateških dokumenata u području strukovnog obrazovanja. Bila je član Povjerenstva za izradu Zakona o strukovnom obrazovanju te član Povjerenstva za izradu Programa razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. U okviru IPA projekta Razvoj osiguranja kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, sudjelovala je kao član dvije radne skupine, „Institucionalni razvoj i razvoj politika“ te „Sveobuhvatno pilot samovrednovanje strukovnih škola“. U okviru IPA Projekta Jačanje institucionalnog okvira za razvoj strukovnih standarda zanimanja, kvalifikacija i kurikuluma, sudjelovala je u izradi metodologije te razvoju, pripremi i uvođenju standarda zanimanja i standarda kvalifikacija. Kao članica sektorskog vijeća II. Šumarstvo i drvna tehnologija uključena je u proces vrednovanja prijedloga standarda zanimanja i standarda kvalifikacija. Koordinatorica je projekta e-Škole u Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Trenutno obavlja posao voditeljice Odsjeka za zelene i kreativne industrije.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2016 Zakon Group LLC