Skip to main content
CARNet Users Conference 2017

Cijeli program »
Puni tekst rada
View File
pdf
1.5MB
Prezentacija
View File
pptx
15.3MB

HOKUS POKUS

Suvremeni čovjek potpuno je srastao s tehnologijom, od uporabe kućanskih aparata do tableta, računala ili pametnih telefona. Današnja djeca i prije nego budu uključena u odgojno – obrazovni proces nauče koristiti i primjenjivati tehnologiju u svakodnevici što ih u mnogome razlikuje od vršnjaka od prije 10 ili 20 godina. Okruženost tehnologijom utječe na način razmišljanja, prikupljanja informacija te njihovu obradu. Često ćemo čuti da su djeca - učenici snalažljivija u uporabi i primjeni tehnologije od svojih roditelja i učitelja/nastavnika. Korištenje IKT u nastavnom procesu može biti dobitna kombinacija i za učenike i za nastavnike. U nekoliko primjera koji slijede pokazat ćemo uporabu i primjenu IKT u nastavi fizike koja odgojno – obrazovni proces pretvara u skladnu, sinkroniziranu cjelinu. Dobit učenika je velika jer ih na taj način pripremamo za daljnje obrazovanje te za tržište rada. Na ljestvici dobiti primjene IKT-a u nastavi fizike na visokim mjestima nalaze se motivacija, aktivno učenje, mjerenje, obrada i predočavanje rezultata mjerenja, izračunavanje vrijednosti, uspostavljanje odnosa između teorijskih pretpostavki i eksperimenta i još mnogo drugoga. Interdisciplinarni pristup u nastavi uz upotrebu IKT otvara put istraživačkoj i konstruktivističkoj nastavi. Temeljna odlika istraživački usmjerene nastave je razvijanje znanstvenog pristupa uz primjenu sheme provođenja znanstvenog istraživanja, od promatranja do dizajna istraživanja i donošenja zaključka. Budući je u nastavi fizike širok spektar uporabe IKT uz konstruktivistički pristup u primjerima koji slijede fokusirali smo se na obradu zvuka. Navedene primjere izradili su učenici prvog i trećeg razreda prirodoslovno-matematičkog usmjerenja Gimnazije Vukovar uz mentorstvo profesorica iz informatike i fizike.

Karolina Dvojković
Gimnazija Vukovar, Hrvatska

Karolina Dvojković (rođ. Franjić) rođena je 24. studenog 1974. godine u Virovitici. Osnovnu školu je završila u Suhopolju, a Gimnaziju (Jezično usmjerenje) 1993. godine u Virovitici. Na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 1993. godine upisala je Pedagoški fakultet smjer Fizika – politehnika. Kao apsolventica počela je raditi na zamjeni iz fizike u osnovnoj školi Suhopolje u Suhopolju. Diplomirala je 12. srpnja 1999. godine pod mentorstvom prof.dr.sc. M. Stubičara. Od 01. rujna 2000. godine do danas radi u Gimnaziji Vukovar u Vukovaru kao profesor fizike na neodređeno vrijeme s punom satnicom. Predaje u jezičnim, općim i prirodoslovnim usmjerenjima. Tijekom svog dosadašnjeg rada, koji traje 20 godina, redovito sudjeluje u stručnom usavršavanju što ga provode stručne ustanove i udruge. Član je Hrvatskog fizikalnog društva – nastavna sekcija te povjerenstava čija je domena rada područje odgoja i obrazovanja. Voditeljica je Županijskog stručnog vijeća profesora fizike srednjih škola Vukovarsko-srijemske županije. U listopadu 2012. godine promovirana je u zvanje profesora mentora, a početkom lipnja 2017. godine uspješno je odradila nastavni sat u svrhu napredovanja u zvanje profesora savjetnika. Uspješno surađuje s mnogim stručnjacima i sustručnjacima na različitim projektima od lokalne do državne razine. Voli i živi svoj poziv i zanimanje.

Sanja Pavlović Šijanović
Gimnazija Vukovar, Hrvatska

Rođena je 12. srpnja 1974. godine u Vukovaru. Osnovnu školu te 1. i 2. razred Prirodoslovno-matematičke Gimnazije završava u Vukovaru te zbog ratnih zbivanja nastavlja srednjoškolsku naobrazbu u Varaždinu. Proglašena je učenicom generacije i u tom vremenskom periodu intenzivno volontira u Gradskom društvu Crveni križ Varaždin. Na fakultetu Organizacije i Informatike u Varaždinu, upisuje program studija Informatike, smjer Informacijski sustavi u trajanju od osam semestara te stječe stručnu spremu sedmog stupnja i stručni naziv Diplomirani informatičar. Na visokoj učiteljskoj školi akademske godine 2000-2001. završava program pedagoško-psihološke izobrazbe. Po povratku u Vukovar, 10.rujna 2001. godine zapošljava se u Gimnaziji Vukovar kao profesor informatike na neodređeno vrijeme s punom satnicom. Stručni ispit položila 29. travnja 2003. godine u XV. Gimnaziji u Zagrebu za zanimanje profesora informatike-računalstva. Predaje u jezičnim, općim i prirodoslovnim usmjerenjima. Voditeljica je Stručnog aktiva za matematiku, fiziku i informatiku od 2002. godine, sindikalni povjerenik NSZSSH podružnice Gimnazije Vukovar od 2008. godine te povjerenik Gradskog društva Crveni križ Vukovar od 2002. godine. Član je Školskog odbora u trećem uzastopnom mandatu. U zvanje profesor mentor promovirana 07. veljače 2014. godine. Od 2015. godine administrator e-dnevnika. Redovito se stručno usavršava, sudjeluje u projektima, piše stručne članke i voli nove izazove.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2016 Zakon Group LLC