Skip to main content
CARNet Users Conference 2017

Cijeli program »
Puni tekst rada
View File
pdf
323KB
Prezentacija
View File
pptx
6.9MB

Alat ClassDojo kao motivacija u nastavi

Uvodni dio - spomenuti ćemo da je za aplikaciju potreban korisnički račun te da je potrebno u aplikaciji kreirati razrede i dodati učenike u razrede. Svakom učeniku automatski se dodaje avatar koji prikazuje svakog pojedinog učenika a samu aplikaciju čini dodatno zanimljivijom. Prezentacijom ćemo prikazati kako dodati elemente pozitivnog praćenja nastave i suprotne negativne elemente. Sama aplikacija čini nastavu drugačijom, zanimljivijom, učenici su aktivniji u nastavnom procesu. Nakon određenog vremena korištenja aplikacije negativni elementi praćenja nastave više nam nisu potrebni jer svi učenici žele imati što više pozitivnih bodova. Završni dio prezentacije govori kako na kraju nastavnog sata možemo vidjeti putem dijagrama, aktivnosti učenika. Komunicirati možemo i s roditeljima te slati izvještaje o ponašanju njihove djece. Također možemo komunicirati i sa učiteljima širom svijeta i vidjeti njihova iskustva.

ClassDojo upotrebljavam jednu šk.godinu za vrijeme projektne nastave, integriranih dana, praktičnih radova i timskom radu. Uporabom ovog alata shvatila sam da su učenici aktivniji, komunikativniji i više pažnje posvećuju disciplini na nastavi.

Ljiljana Inkret-Martinčević
OŠ Breznički Hum, II. osnovna škola Varaždin, Hrvatska

Kratka biografja: Ljiljana Inkret-Martinčević, dipl. inf, rođena 9.9.1968. s adresom Cerje Nebojse 190, 42243 Maruševec, telefon 098 9987950, e-pošta:ljiljana.inkret-martincevic1@skole.hr. Trenutačni posao: OŠ Breznički Hum, II. OŠ Varaždin kao učiteljica informatike. Redovito sudjelovanje na ŽSV informatičara; redovito usavršavanje prema planu i programu MZOŠ-a i AZOO-a. Sudjelovanje u radu Županijskog stručnog povjerenstva informatičkog natjecanja. Sudjelovanje na školskim, županijskim i državnim natjecanjima (Primjena algoritama).Voditelj zimskih škola informatike od 2004.g. Predavač u CI iz informatike Varaždinske županije od 2010.g. ECDL predavač za osnovni od 2007.g. Ostali poslovi: održavanje školskog web-a, administrator e-dnevnika, e-matice. 13.4.2017. napredovanje u zvanje mentora. U tijeku svojeg obrazovanja stekla ove diplome: 2011.Cisco CCNA Networking Academy; 2005.-2007.-ECDL mentor; 1995.Dopunska pedagoško psihološka naobrazba, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet u Zagrebu, Pedagogijske znanosti. 1987.-1994.-Sveučilište u Zagrebu, FOI Varaždin, smjer obrada podataka, zvanje informatičar, VI. Stupanj. 1994.-2001.- Sveučilište u Zagrebu, FOI Varaždin, smjer informacijski sustavi, zvanje diplomirani informatičar, VII/1. 1983.-1987.- Srednja škola „XXXII divizija“ Varaždin, smjer trgovački, IV. Stupanj. 1975.- 1983.-Osnovna škola „Ivana Kukuljevićeva Sakscinskog“, PŠ Druškovec. Koristim se engleskim i ruskim jezikom u govoru i pismu. Aktivno korištenje svih alata iz MS Office/Windows, računalnih aplikacija u školi, Open Source i Web 2.0 alata. Udana je i majka dva sina. e-mail: ljiljana.inkret-martincevic1@skole.hr.

Mirjana Jambriško
OŠ Vinica, Hrvatska

Kratka biografija: Mirjana Jambriško, dipl. inf. rođena je 30.11.1971. Živi u Donjem Vratnu, Ljudevita Gaja 24, 42207 Vinica, telefon 042722361, 0917249867, e-pošta: mirjana.jambrisko@skole.hr. Trenutačno radi na poslovima v.d. ravnatelja škole, a prije toga kao učitelj informatike. Redovito sudjeluje na ŽSV informatičara te se usavršava prema planu i programu MZOŠ-a i AZOO-a. Sudjeluje i u radu Županijskog stručnog povjerenstva informatičkog natjecanja, na školskim i županijskim natjecanjima iz informatike od 2006.g. te na državnim natjecanjima informatike iz programskog jezika Logo i smotri softverskih radova. Bila je i voditelj zimskih i proljetnih škola informatike od 2003.g., predavač u CI iz informatike Varaždinske županije od 2009.g., ECDL predavač za osnovni i napredni tečaj, ispitivač od 2006.g. Održavala je radionice za učitelje u sklopu ICT EDU projekta, a održava i školski web. Bila je mentor studentici Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Odsjek Čakovec te mentor učiteljima informatike za polaganje stručnog ispita. U tijeku svojeg obrazovanja stekla je sljedeće diplome: 2011-:Cisco CCNA Networking Academy, 2005.-2006.: ECDL mentor i ispitivač, 1997: Dopunska pedagoško psihološka naobrazba, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet u Zagrebu, Pedagogijske znanosti, 1990.-1995.: Sveučilište u Zagrebu, FOI Varaždin, smjer: informacijski sustavi, visoka stručna sprema, 1986-1990: Srednjoškolski centar Gabriel Santo Varaždin, IV stupanj, smjer prirodoslovno–matematički tehničar. Služi se engleskim jezikom u govoru i pismu. Aktivno koristi sve alate iz MS Office/Windows, sve računalne aplikacija u školi te WEB 2.0 alate. Udana je i majka je dvoje djece. E-mail: mirjana.jambrisko@skole.hr

Jasminka Belščak
OŠ Petrijanec, Hrvatska

OSOBNI PODACI Jasminka Belščak, mag.inf. rođena 16.6.1973. u Varaždinu SAŽETAK-RADNO ISKUSTVO trenutačni posao: OŠ Petrijanec, učitelj informatike sa 17 godina radnog iskustva; služenje engleskim i njemačkim jezikom u govoru i pismu; aktivno korištenje svih alata iz MS Office/Windows, računalnih aplikacija u školi, Open Source i Web 2.0 alata Redovito usavršavanje na ŽSV učitelja informatike, seminarima MZOŠ-a i AZOO-a; sudjelovanje u radu Županijskog povjerenstva informatičkog natjecanja; voditelj zimskih i proljetnih škola informatike od 2004.g.; predavač na: Županijskim stručnim vijećima, Centru izvrsnosti iz informatike Varaždinske županije od 2008.g., seminarima i savjetovanjima državne razine; ECDL predavač za osnovni i napredni tečaj, ispitivač od 2006.g.; voditelj Škole informatike za mještane Općine Petrijanec - ECDL program od 2008. godine; sudjelovanje na školskim, županijskim i državnim natjecanjima iz informatike; održavanje školskog web-a; administrator resursa i e-Dnevnika; 7.12.2012. napredovanje u zvanje mentora; pokretač i koordinator Erasmus projekta; u iščekivanju promocije za napredovanje u zvanje savjetnika OBRAZOVANJE OŠ Sračinec 1980.-1988.; SŠ „XXXII divizija“ Varaždin, smjer trgovački, IV stupanj, 1988.-1992.; Fakultet organizacije i informatike Varaždin, smjer obrada podataka, zvanje Informatičar, VI stupanj, 1992.-18.rujna 1995.; Fakultet organizacije i informatike Varaždin, smjer informacijski sustavi, zvanje diplomirani informatičar, VII/1 stupanj, 1995.-15.listopada 1998.(7.5.2009. potvrda o stečenom akademskom nazivu: magistra informatike); dopunska pedagoško psihološka naobrazba, Visoka učiteljska škola u Čakovcu, 21.lipnja 2001.; stručni ispit 4.lipnja 2003.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2016 Zakon Group LLC