Skip to main content
CARNet Users Conference 2017

Cijeli program »
Puni tekst rada
View File
pdf
213KB
Prezentacija
View File
pptx
8.9MB

Slatko? Da, ali kratko - biologija i matematika u kuhinji.

Ogledni sat je primjer integriranog blok sata, a pokriva područje biologije i matematike za učenike osmih razreda: „Građa i uloga probavnog sustava“ , „Izmjena tvari, protok energije i pravilna prehrana“ i „Realni brojevi“. Predložak scenarija učenja za učenika pripremljen je u programu OneNote. OneNote omogućuje učeniku da prolazeći kroz zadani scenarij učenja na kreativan način sudjeluje u stvaranju znanja uz različite digitalne sadržaje i alate. Polaznici Oglednog sata, na konferenciji, proći će kroz predložak navedenog scenarija učenja. Radom u OneNote-u naučit će samostalno kreirati scenarij učenja za učenika i korištenje različitih alata i aplikacija kojima je cilj ostvarivanje definiranih ishoda učenja. Cilj Oglednog sata je potaknuti nastavnike na korištenje informacijsko komunikacijske tehnologije i digitalnih sadržaja u nastavi. Takav način rada omogućuje nastavniku pripremu nastave na kreativan i inovativan način, primjenu suvremenih metoda učenja i poučavanja i učenje koje je usmjereno na učenika.

Draženka Kovačević
OŠ Dragutina Tadijanovića, Vukovar, Hrvatska

Draženka Kovačević rođena je 2. ožujka 1968. godine u Osijeku. Diplomirala je 2002. godine na Pedagoškom fakultetu u Osijeku te stekla zvanje profesorice biologije i kemije. Nakon završetka studija obavljala je poslove stručne voditeljice u parku prirode Kopački rit. U privatnoj gimnaziji Gaudeamus radila je u nastavi te sudjelovala na projektu škole u prirodi. Sudjelovala je i na školskom, županijskom i državnom natjecanju iz kemije.Od 2007. godine stalna je zaposlenica Osnovne škole Dragutina Tadijanovića u Vukovaru na radnom mjestu nastavnice prirode, biologije i kemije.Radu škole doprinosi velikom angažiranošću u različitim projektima i radionicama. Također, aktivna je u promicanju novih ideja i tehnologija te je uključena u projekt eksperimentalne organizacije nastave i e-škole, kao nastavnica STEM predmeta.Članica je županijskog povjerenstva natjecanja iz kemije i redovito sudjeluje u županijskim i školskim natjecanjima.Aktivno sudjelovala na 18. CARNetovoj korisničkoj konferenciji u Rovinju, predstavljajući konferencijski rad u sklopu teme "Primjeri dobre prakse e-Škole", pod nazivom "Istražujem zapisujem i dijelim jer kemija je svugdje oko nas.

Ivana Mažar Marušić
OŠ Dragutina Tadijanovića, Vukovar, Hrvatska

Ivana Mažar Marušić rođena je 1981.godine u Vukovaru. Treći razred osnovne škole završava u Vukovaru, a zbog ratnih razaranja grada u Domovinskom ratu školovanje nastavlja u Zagrebu gdje završava drugi razred srednje škole X. gimnazije „Ivan Supek“. Godine 1998. vraća se u Vukovar te srednju školu završava u vukovarskoj gimnaziji i upisuje Odjel za matematiku u Osijeku na kojem stječe zvanje profesorice matematike i informatike. Od 2007. godine zaposlena je u Osnovnoj školi Dragutina Tadijanovića u Vukovaru gdje radi kao nastavnica matematike i voditeljica je projektnog tima e-škole. Tijekom rada redovito se stručno usavršava, održava predavanja i sudjeluje u različitim projektima kojima se popularizira matematika i prirodoslovne znanosti među učenicima osnovne škole, ali i dječjih vrtića grada Vukovara. Aktivno sudjelovala na 18. CARNetovoj korisničkoj konferenciji u Rovinju, predstavljajući konferencijski rad u sklopu teme "Primjeri dobre prakse e-Škole". Članica je županijskog stručnog povjerenstva za natjecanja iz matematike. Kao izrazito komunikativna osoba i osoba spremna na suradnju redovito je angažirana u promoviranju škole. U svom svakodnevnom radu s učenicima veseli se učenju i primjeni novih metoda i oblika rada te unapređenju odgojno-obrazovne prakse.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2016 Zakon Group LLC