Skip to main content
CARNet Users Conference 2017

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
5.2MB

Samoevaluacija škole uz IKT – nove perspektive i izazovi

Autori će predstaviti deo projekta Unapređena organizaciona kultura, nastalog sa ciljem implementacije SMART ciljeva, gantograma i RACI matrice odgovornosti u obrazovnoj ustanovi i zaključke projekta. Jedna od projektnih faza omogućila je redefinisanje uloge stručnog saradnika – pedagoga kao istraživača obrazovne prakse uz upotrebu IKT alata sa ciljem vizuelizacije suvoparnih statističkih podataka i stavljanja u funkciju podržavanja profesionalnog razvoja nastavnika. Demonstriraće se primena gForms alata kojim je započeto snimanje stanja u dve kategorije 1) zadovoljstvo nastavnika funkcionisanjem i uslovima rada, 2) samoevaluacija u kontekstu nastave. Prema istim kategorijama ispitivali smo mišljenja učenika o kvalitetu nastave kroz vrednovanje nastavnika. Zatim se pristupilo unakrsnoj analizi u kojoj je mogućnost automatizacije gSpreadsheets-a olakšala statističku obradu podataka. Kroz povezivanje više baza urađena je unakrsna analiza u kategorijama samoevaluacije iz ugla nastavnika i njihove evaluacije iz ugla učenika te je automatski dobijena prosečna ocena u svakoj kategoriji. Na osnovu analize i vizualizacije podataka stekao se uvid u kvalitete i polja razvoja nastavnika. Korišćenje kvanitativnog avatara predstavljalo je podsticaj za kvalitativni dubinski intervju nastavnika sa upravom, sa ciljem osnaživanja i usmeravanja na planiranje profesionalnog razvoja. Nastavnik je na osnovu razgovora, sticanjem uvida u rezultate istraživanja, samoprocene i učeničke procene, isticao planove profesionalnog razvoja pretočene u SMART ciljeve uz konsultacije sa pedagozima. Objasniće se teza da se opisana primena/integracija IKT alata može smatrati vidom programiranja i project menadžmenta što zahteva dodatne veštine i znanja. Integrativna i tehnička kompetentnost dovodi do redefinisanja uloge pedagoga kao analitičara baze podataka i programera u funkciji razvoja organizacije, uz poštovanje specifičnosti obrazovnog konteksta.

Bojan Savić
Vaspitno obrazovni sistem Kreativno pero, Srbija

Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na Grupi za pedagogiju 2010. godine, na kojoj je i masterirao 2012. godine. Profesionalnu karijeru je započeo radom u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na poziciji tehničkog sekretara, kao i angažovanjem u okviru zajedničkog projekta Ministarstva i Evropske delegacije - „IMPRES“ (Improvement of Preschool Education in Serbia) u dva navrata – kao istraživač i kao prevodilac.

2013. godine zapošljava se u Vaspitno-obrazovnom sistemu Kreativno pero na poziciji pedagoga i koordinatora predškolske ustanove. Usled izraženog interesovanja za primenu novih tehnologije i inicijative za unapređivanje svih aspekata rada vaspitno-obrazovnog sistema 2015. godine postaje zadužen za implementaciju Projekta uvođenja tableta u nastavu, kroz koji uspostavlja i nastavlja da neguje odnose sa partnerima koji su vodili početku i daljem razvoju projekta (Hewlett Packard Enterprise, Hewlett Packard Inc, SMART Technologies, Comtrade, Storm Computers, HSM Informatika).

Po završetku projekta i početku njegove implementacije u nastavni proces prelazi na poziciju pedagoga i stručnog saradnika za primenu IKT-a u nastavi u VOS Kreativno pero u okviru koga vodi projekat implementacije koncepta algoritamskog mišljenja na nivou kurikuluma celog vaspitno-obrazovnog sistema.

Nastupi na konferencijama: CARNet User Conference 2016, CARNet, Hrvatska Nove tehnologije u obrazovanju 2017, Britanski savet, Beograd

Ljubica Ilić
Vaspitno obrazovni sistem Kreativno pero, Srbija

Ljubica Ilić diplomirala je na Filozofskom fakultetu, na grupi za pedagogiju, 2014. godine, sa prosečnom ocenom 9,6. Naredne, 2015. godine, sa ocenom 10 je odbranila master rad na temu „Pedagog u kulturi predškolske ustanove“. Tokom studija bila je stipendistikinja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Fonda za mlade talente „Dositeja“, Ministarstva omladine i sporta. Profesionalni razvoj započinje angažovanjem na projektu Teach for all i organizaciji Učimo za Srbiju gde je radila kao koordinator za regrutaciju i selekciju. U grčkom gradu Patra, predstavljala je Republiku Srbiju u internacionalnom projektu Evropske komisije InterPriSE (Intercultural Primary School Education) u okviru Erasmus programa i tako stekla sertifikat Youth pass, mobility of youth workers. Pri Ministarstvu omladine i sporta, u okviru Nacionalnog programa zapošljavanja i unapređivanja zapošljivosti mladih do 2020. godine, učestvovala je u izradi dela projekta koji se bavi vrednosnim sistemom mladih. Kao istraživač mišljenja učesnika kulture predškolske ustanove, učestvovala je u projektu Centra za istraživanje detinjstva, Učiteljskog fakulteta u Rijeci. Na stručnom skupu „Pedagoški doprinos unapređivanju podučavanja i učenja“ predstavljala je koautorski rad „Gde nas vodi obrazovna politika – Analiza Strategije društvene brige o deci i predškolskog vaspitanja iz perspektive prava deteta“, objavljen u zborniku radova Filozofskog fakulteta u Beogradu. U vaspitno-obrazovnom sistemu „Kreativno pero“ je od maja 2016. godine, gde je angažovana na poziciji stručnog saradnika. Radila je kao koordinator Predškolske ustanove, a od septembra 2016. godine je pomoćnica direktorke za Predškolsku ustanovu. Posvećena je unapređivanju kulture ustanove i osmišljavanju obrazovnih programa.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2016 Zakon Group LLC