Skip to main content
CARNet Users Conference 2017

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
2.5MB

StoryInventor - aplikacija za poticanje kreativnog pisanja

StoryInventor - aplikacija u obliku edukativne igre, nastala kao poticaj kreativnom i stvaralačkom pisanju u sklopu Erasmus+ projekta. Aplikaciju su osmislile i izradile djelatnice OŠ Bartula Kašića (prijavljene kao autori na Konferenciji). Aplikacija za cilj ima kombinirati i integrirati najbolje korištenje novih tehnologija (ICT) te potaknuti mlade ljude na kreativnost, a učitelje na inovativnost u nastavi. Korištenje, današnjoj djeci bliske digitalne tehnologije za promicanje čitanja i kreativnog pisanja, rezultira u konačnici motiviranošću učenika te povećanjem njihove čitalačke, stvaralačke, a napose i digitalne kompetencije. StoryInventor igra napisana je u HTML-u koristeći Bootstrap framework za stiliziranje i mnogo Javascripta (jQuery) za efekte. Backend se sastoji od Carnet-ovog VPS-a, na kojem je instaliran Debian 8, Nginx webservera, Sqlite baze podataka i PHP5 FPM. Aplikacija se sastoji od 3 dijela: - naslovna stranica, gdje se prikazuju natuknice, slike i zvukovi za priče - stranica za unos priče - administratorski panel koji služi za pregled spremljenih priča i upload novih natuknica, slika i zvukova. Aplikacija koristi bazu podataka za spremanje administratorskih login podataka, natuknica za priče i same priče učenika.

Prema dobivenim natuknicama u aplikaciji (likovi, mjesto radnje, zaplet ili kraj priče, kutija iznenađenja koja sadrži ilustracije priča i zvukove) radom u paru/grupi ili samostalno (na računalu, tabletu ili mobitelu) djeca stvaraju svoje nove priče. Svoje novonastale priče koriste u daljnjoj izradi digitalnih proizvoda (digitalnih stripova, e-knjiga, filmova).

Lana Kulišić
OŠ Bartula Kašića, Hrvatska

Lana Kulišić rođena je 15. kolovoza 1975. godine u Zadru. Nakon završene opće gimnazije zvanje profesora engleskog jezika i geografije stekla je na Sveučilištu u Zadru. U obrazovnom sustavu radi od 1999. godine kao profesor geografije i profesor engleskog jezika i književnosti. U osnovnoj školi Bartula Kašića Zadar zaposlena je od 2012. godine na radnom mjestu učitelja engleskog jezika. Sudionik je „Flip&Movie“ projekta unutar Erasmus+ programa koji se provodi u njenoj školi, a koji za cilj ima promicati kod djece medijsko opismenjavanje, tj. stjecanje znanja, vještina i kompetencija potrebnih kako bi mogli koristiti i interpretirati medije i stvarati digitalne proizvode. Poticati kreativno pisanje i čitalačke navike kod učenika izazov joj je i u svakodnevnoj praksi koja joj je zapravo bila izvor i temelj za pokretanje i osmišljavanje digitalne edukativne igre StoryInventor. Povezivanje IKT tehnologije kao suvremenim imperativom u obrazovanju smatra dodatnim izazovom, ali i način kako približiti nastavne sadržaje učenicima i učiniti ih zanimljivijima.

Vlatka Ignac
OŠ Bartula Kašića, Hrvatska

Vlatka Ignac rođena je 8. listopada 1985. godine u Virovitici. 2004. godine završila je Prirodoslovno – matematičku gimnaziju u Virovitici, a 2010. stekla je zvanje magistre edukacije matematike i informatike na Odjelu za matematiku u Osijeku. Od 2012. godine radi u OŠ Bartula Kašića na mjestu učitelja matematike i informatike. Ne samo u svojoj redovnoj nastavi, već i u izvannastavnim aktivnostima i kroz rad na Erasmus projektu ‘Flip&Movie’ izrađuje digitalne sadržaje; aplikaciju StoryInventor, digitalni školski list www.bartulin.com, GeoGebra uratke u sklopu izvannastavne aktivnosti Klub mladih matematičara – GeoGebra, projektne zadatke u sklopu STEM revolucije (koristeći Micro:bitove) te koristi mnoge druge digitalne sadržaje i programe. Nastavu želi osuvremeniti i učiniti je što bližom učenicima.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2016 Zakon Group LLC